Nákupní koš: je prázdný
Antény, satelity, satelitní přijímače, skylink, ...

Nákupní a reklamační řád

Úvod » Nákupní a reklamační řád
Provozovatel
Bohuslav Langer - AntényLanger  MOST
Bělehradská 359
43401 Most
IČ: 49092065
DIČ: CZ6006150271
Bankovní účet: 78-7030380237/0100

Zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Most pod č.j. MmM/038139/2013/OŽÚ/IB


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Bohuslav Langer-AntényLanger MOST dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

3. Místo plnění
Místem plnění jsou obchodní prostory prodávajícího. Zde je také možnost osobního odběru objednaného zboží. (nutno uvést do poznámky při objednávání zboží).

4.a) Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

4.b) Aktualizace eshopu
Aktualizace cen, skladových zásob a dalších údajů se z technických důvodů na e-shopu provádějí 1x denně, proto si prodejce vyhrazuje právo na změnu, pokud některý údaj již neodpovídá skutečnosti a bude o tom kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě není objednávka závazná ani pro jednu ze stran dokud nebude potvrzena kupujícím za nových podmínek, které prodávající navrhne.

4.c) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující, je-li spotřebitelem, je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, byla-li uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), do 14ti dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy spolu s nepoškozeným zbožím, bez známek opotřebení poslat zpět.(Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.) Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující bez náhrady a v uvedené lhůtě. Odstoupení musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vracíme částku za zboží včetně nákladů na dopravu a to nejpozději do 14ti dnů od obdržení Vašeho odstoupení od smlouvy.


5. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Prodejní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Při použití přepravní služby se k  ceně zboží  připočítává cena za dopravu a to v částce uvedené na objednávce. Při nákupu zboží nad 1500.-Kč, přepravné a balné již neúčtujeme.

6. Cena za dopravu zboží včetně balného:

1. Česká pošta - dobírka 120.-Kč
2. Objednávka nad 3000.-Kč - doprava zdarma
3. Osobní odběr - bez poplatku (jakmile bude objednané zboží připraveno k odběru, budeme vás o této skutečnosti obratem telefonicky informovat)..


7. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Veškeré zboží uvedené na našem e-shopu máme skladem.

Česká pošta:
Objednané zboží expedujeme zpravidla do dvou až pěti pracovních dnů.

Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí,   nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Pokud se však stane, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno, budeme Vás včas informovat.
Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. 

8. Dopravní podmínky
Zásilky do 30 kg jsou zasílány poštou (není-li dohodnuto jinak), k ceně zboží pak jsou připočítávány poštovní poplatky.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli telefonicky na číslo "603 490211" nebo e-mailovou komunikací na adrese "info@antenylanger-most.cz". Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič-přepravce oprávněn převzít dobírkovou hotovost a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Doklad o zaplacení je pak přiložen k zásilce.

9. Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.  Záruční doba (pokud není uvedeno jinak) je 24 měsíců. 
Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od zakoupení zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.
Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek.  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 


REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Úvod
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Bohuslav Langer-AntenyLanger MOST

2. Místo uplatnění
Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje v reklamačním oddělení firmy Bohuslav Langer-AntenyLanger MOST. Požadavek na výměnu dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího.

3. Způsob uplatnění

Vadné zboží kupující zašle na níže uvedenou adresu:

Bohuslav Langer

Bělehradská 859

43401 MOST

tel. 603490211

Kupující doloží kopii prodejního dokladu s razítkem naší firmy a podrobný popis vady. Reklamované zboží je nutno pečlivě zabalit. Pokud je to možné, tak vadné zboží zasílat vždy kompletní. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží k nám si hradí zákazník. Zásilky zaslané na naše náklady nebo na dobírku nepřebíráme.
Reklamační technik rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.   Reklamace včetně odstranění vady musí být ve lhůtě 30ti dní stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Vyřízená reklamace je zpět k zákazníkovi odeslána na náklady firmy Bohuslav Langer-AntenyLanger-MOST.

4. Postup řešení reklamací
Předprodejní reklamace - výměna věci:

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nenabyla stavu opotřebení a splňuje tyto podmínky:

  1. je řádně zabalena
  2. je předložen doklad o nákupu

Zákazník může žádat o výměnu věci v případě že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu,
Záruční oprava:
Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá.

Placená oprava:
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem jedná se o placenou opravu.

5. Závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 3. dubna 2013 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.